KVK Politikası

Günko > Kurumsal > KVK Politikası

 

                     GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .

 

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 • Şirketimiz GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” veya “GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” olarak ifade edilecektir) Ramazanoğlu Mah. Kaynarca Cad. Gürsu Sok. No:13
  Pendik / İstanbul / Türkiye   adresinde bulunan tüzel kişiliktir.

 

Şirket aynı zamanda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle ‘’KVK Kanunu’’ olarak ifade edilecektir) kapsamında veri sorumlusudur. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde 6698 sayılı KVK Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan gerçek kişilerdir.

 

Şirket, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, 6698 sayılı KVK Kanunu, Kanun’un ikincil düzenlemelerini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olmak suretiyle işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

 1. POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI

 

 • Politika ile Şirket tarafından KVK Kanunu’na uyum için aşağıda açıklanacak olan temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Şirket bünyesinde, Şirket hissedarları, yetkilileri, çalışanları ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.
 • Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda Şirket işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacak, Şirket hissedarları, yetkilileri, çalışanları ve iş ortaklarının KVKK süreçlerine uyumları için gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulacaktır.
 • Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve KVK Kanunu ile getirilen düzenlemeler uyarınca iç işleyişin yönlendirilmesi için Şirket’in yükümlü olduğu hususları düzenlenmektedir. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile Şirket’in kişisel verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Şirketin tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken işbu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVK Kanunu ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte yükümlüdür.
 • Politika’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Şirket içerisinde, olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde akdin haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır.

 

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

KISALTMA TANIM
Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı

ifade eder.

İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İmha Politikası GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanan GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin İmha Politikası’dır.
Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü

Ortam

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde

gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin

Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve

tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli

Kişisel

Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik

Verileri

Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Yönetmelik Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

 

KVK Kanunu kapsamında Şirket veri sorumlusu sıfatına haiz olacak olup VERBİS sistemine kayıt olacaktır. Yönetmelik’in 11inci maddesinin 1inci fıkrasında “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiye görevlendirebilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

 

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVK Kanunu’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Politika kapsamında kalan kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk

Şirket, veri sorumlusu sıfatı ile ve basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVK Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Medeni Kanun’un 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir.

 

 • Doğruluk ve güncellik

Şirket, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. İlgili kişinin veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e bildireceği talepler ve Şirket’in bizzat gerekli göreceği durumlar doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi için Şirket tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir

 

 

 

 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.

 

 • Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır.

 

 • Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale Verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

KVK Kanunu ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

 

Kanun’da sayılan istisnalar dışında, GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

 

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu

 

kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ

 

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., KVK Kanunu 4, 5 ve 6. maddeye uygun olarak ve Yönetmelik’in 5inci,7inci,9uncu ve 10uncu maddesi kapsamında düzenlenmesi ve aşağıda yer alan bilgileri içermesi zorunlu olan Kişisel Veri İşleme Envanteri’ne dayalı olarak gerçek kişilere ait kişisel verileri işlemektedir.

 

İşbu Politika ve İmha Politikası’nda ayrıca kişisel veri işleme envanteri başlığına yer verilmemiş olsa da işbu başlık ve takip eden başlıklarda aşağıdaki bilgilerin yer alması halinde ilgili maddeler “Kişisel Veri İşleme Envanteri” hükmünde sayılacaktır.

 

 1. Kişisel veri işleme amaçları,
 2. Veri kategorisi
 3. Verilerin aktarıldığı alıcı grubu veya alıcı grupları
 4. Veri konusu kişi grupları
 5. Veri kategorisi ile veri konusu kişi gruplarının ilişkilendirilmesi
 6. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 7. Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
 8. Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süre

 

 • Kişisel Veri Konusu Kişi Grupları

 

KİŞİSEL VERİ KONUSU KİŞİ

GRUPLARI

AÇIKLAMASI
GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hissedarları GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin hissedarı gerçek kişiler
GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yetkilileri GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
Çalışan/Stajyerler GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde çalışan veya staj yapan gerçek kişiler

 

Çalışan Adayları Herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin incelemesine açmış olan ancak GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  bünyesinde çalışmayan ya da staj yapmayan gerçek kişiler
İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri (GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ mal ve hizmet tedarikçileri, iş ortakları v.b.)

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin sözleşme ilişkisi içinde yahut herhangi bir sözleşme ilişkisi olmaksızın operasyonel hizmetin sağlanabilmesi, yatırımların geliştirilmesi ve ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iş ilişkisi kurduğu kurumlar (iş ortağı, mal ve hizmet tedarikçisi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) da dahil olmak üzere her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu; kurumların hissedarları, çalışanları ve yetkilileri dahil olmak

üzere gerçek kişiler

Ziyaretçi GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin bulunduğu yerleşkeye fiziksel olarak her türlü amaçla gelen ve GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin Wİ-Fİ sistemine giriş yapan gerçek kişiler

 

 

 • Veri Kategorizasyonu

 

VERİ KATEGORİZASYONU VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI
Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve diğer nüfus bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası,

SGK numarası, imza bilgisi v.b. bilgiler

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres,

e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde,kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil

durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler

Güvenlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, taşıt plaka bilgileri, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, telefon aramalarında alınan ses kayıtları v.b.

 

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin  kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre değişkenlik gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen finansal kişisel veriler ile banka hesap numarası, banka hesap bilgileri,(IBAN no, hesap sahibi vb.) kredi kartı bilgisi v.b. ve çalışanlara ilişkin finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari

geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı vb bilgiler

Özlük Bilgisi (Çalışan Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi, Çalışma ve İzin Verileri)

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak ve özlük dosyasında yer alması kanunen zorunlu tutulan bilgilerin(Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri ve çalışanın bulunduğu pozisyonda ilerleyebilmesi için gerekli olan performans (Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve

hedef gerçekleştirme durumu, aktivite) bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dâhil sağlık verileri,

biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’ye  yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

 

 

 • Kişisel Veri Konusu Kişi Gruplarında Yer Alan Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Toplanması Ve İşlenmesinin Amaçları

 

 

5.3.1. GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., bünyesinde çalışan personellerin ve stajyerlerin kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında açık rızaları ile ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları, aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net,Yenibir İş.com,Linkedin gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri, mülakat esnasında kendilerine sorulan ve rızaları ile yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla elde edilmektedir.

 

5.3.2 GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları departmanına yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, Yenibir İş.comLinkedin gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile elde edilmektedir

 

5.3.3 GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., işbirliği içerisinde olduğu iş ortaklarının çalışanları ve yetkili gerçek kişilerinin verilerini iş ortaklığının kurulma amaçları çerçevesinde kaydetmektedir. Mal ve hizmet tedarikçilerinden temin edilen ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’ye sunulmasının sağlanması ve bunun denetlenmesi amacıyla bu kişilerin kişisel verilerini kaydeder. İşbu kişisel veriler imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, mal/hizmet teslim tutanakları, mail yazışmaları, telefon ve sair yollarla kurulan iletişimlerden   elde edilmektedir.

 

5.3.4 GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin faaliyet göstermiş olduğu yerleşkesine her ne sebeple olursa olsun gelen tüm ziyaretçilerin kişisel GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin  faaliyet göstermiş olduğu yerleşkenin güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçilerin talep ve şikâyetlerinin iletilmesi için 0216 444 6 553 telefonun aranması sonucu güvenlik nedeniyle ses kayıtları ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile talep edilmekte ve işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler; plaka bilgisi, şikâyet ve talep formlarının  iletilmesi, ilgili kimlik bilgilerinin etkinlik kayıt masalarında, danışmada veya Wİ-Fİ giriş ekranında verilmesi, Şirket’in telefon ile aranmasında arayan kişilerin ses kayıtlarının tutulması ve güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.

 

 

 • Veri Konusu Kişi Grupları İle Bu Kişilere Ait Veri Kategorilerinin İlişkilendirilmesi

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ
Kimlik Bilgisi  GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yetkilileri,  Çalışan/Stajyerler, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri, Ziyaretçileri,
İletişim Bilgisi GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yetkilileri, Çalışanları/Stajyerleri, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri, Ziyaretçileri
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yetkilileri,Çalışan/Stajyerler
Güvenlik Bilgisi GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yetkilileri, Çalışan/Stajyerler, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri, Ziyaretçileri
Finansal Bilgi  GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yetkilileri, Çalışan/Stajyerler, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri

Özlük Bilgisi (Çalışan Performans ve

Kariyer Gelişim Verisi, Çalışma ve İzin Verileri)

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yetkilileri, Çalışan/Stajyerler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
Özel Nitelikli Kişisel Veri

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yetkilileri, Çalışan/Stajyerler, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz

Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yetkilileri,Çalışan/Stajyerler, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI İLKELERİ:

 

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veri sahiplerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Politika’da belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. Bu kişi ve Kurumlar;

 

 • GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iş ortakları,

 

 • GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tedarikçileri,

 

 • GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilileri,

 

 • Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

 

 • Hukuken bilgi almaya yetkili özel hukuk / kamu hukuku tüzel kişileridir.

 

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK ALICI GRUPLARI

 

TANIMI

İŞLENEN VERİLERİN AKTARIM

AMACI

 

 

a-     İş ortağı

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin ticari faaliyetlerini yürütürken birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

 

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.

 

 

b-    Tedarikçi

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin ticari faaliyetlerini yürütürken GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin  emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli yahut sözleşme olmaksızın münferit olarak GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’ye hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin  ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’ye  sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı

olarak.

 

 

 

c-     Şirket yetkilileri

 

 

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yönetim kurulu üyeleri

ve diğer yetkili gerçek kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim

amaçlarıyla sınırlı olarak

d-     Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve

kuruluşları.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak.

e-     Hukuken yetkili

özel hukuk kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’den bilgi ve belge

almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki

yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

 

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir. Şirket bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Şirket  meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu

 

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Şirket gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 

Şirket’in elde etmiş olduğu kişisel veriler kural olarak yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. Bunun tek istisnasını, yapılan alışverişler sonrası vergi iadelerinin sağlanması için TAX FREE sistemine müşteriler tarafından başvuru yapılması hali oluşturmaktadır. TAX FREE sisteminde vergileri iade edilecek kişilerin pasaportlarından edinilen bilgiler Global Blue ile paylaşılarak vergi iadeleri gerçekleştirilmektedir. Şirket bünyesinde saklanan, işlenen veya imha edilen kişisel verilerin yurtdışına aktarılması halinde(TAX FREE hariç) işbu Politika ve İmha Politikası güncellenecek ve bu bilgilere Revizyon başlığı altında yer verilecek, Veri Sorumluları Sicili’ne gerekli bildirimler yapılacak ve bu güncellemeler gerekli yerlerde yayınlanacaktır.

 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Şirket’in ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVK Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Şirket tarafından re’sen yahut sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

 

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, İmha Politikası’ndaki prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerin yok

 

edilmesi, silinmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin kurallar İmha Politikası’nda detaylı bir biçimde açıklanmaktadır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., KVK Kanunu’nun 12inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda Şirket bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

 • Teknik Tedbirler:

 

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak

güncellenmekte ve yenilenmektedir.

 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
 • İhtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.

 

 • İdari Tedbirler:

 

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket yerleşkesi içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Şirket personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Şirket ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup personelin bu yükümlülüklere uymaması iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

 

 • Şirket tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu

en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

 • Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri
 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini
 • Şirket, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da, işbu Politika ve KVK Kanunu hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden KVK Kanunu’nun maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle Şirket, üçüncü kişilere veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve her türlü düzenlemede bu şartların sağlanmasını ve kendisine denetim yapma yetkisi verilmesini içeren taahhütler almalıdır. Yine Şirket tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirmelidir.

 

 • Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi:

 

KVK Kanunu kapsamında GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veri sorumlusu sıfatına haiz olacak olup VERBİS sistemine kayıt olacaktır. Yönetmelik’in 11inci maddesinin 1inci fıkrasında “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiye görevlendirebilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ., Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK) 367,371 ve 553üncü maddesi ve diğer ilgili maddeleri uyarınca GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin  yönetim ve temsiline ilişkin “Şirket İç Yönergesi” oluşturmuştur. Şirket İç Yönergesi, şirketin yönetimini ve iş bölümünü düzenlemektedir.  Bunun için gerekli olan görevleri tanımlamakta, yetki devredilen kişilerin görev ve sorumluluklarının detayları ve sınırlarını belirlemekte özellikle kimin kime bağlı olduğunu ve şirketin yönetim ve organizasyon şeklini ve Yönetim Kurulu’nun çalışma prensiplerini belirlemektedir. Şirket İç Yönergesi ile görevlendirilmiş olan yetkililer, İç Yönerge’de belirtilen kendilerine bağlı birimlerin yönetimiyle ilgili bütün hususlarda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca sınırları belirlenmiş olarak şirketin yönetim ve temsili verilen bu kişiler TTK, BK ve TCK kapsamında kendi yetki sınırları dahilinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle Kollukta, Savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde şirketi temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak şirket müdürleri seçilmiştir GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, KVK Kanunu ve Veri Koruma Kurulu düzenlemeleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin takibinden ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere Şirket İç Yönergesi’ne, asıl yetkili Bilgi İşlem Müdürü olmak üzere kurulan tüm departman müdürlerini yetkili kılınmıştır. Her bir departman müdürü, departmanlardaki İlgili Kullanıcı’ların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan işbu Politika ve İmha Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır. Tüm departman müdürleri belirtilen periyodik imha sürelerinde İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri Bilgi İşlem Müdürü’ne raporlayacaktır. Bilgi İşlem Müdürü, tüm departman müdürlerinin denetim ve işlem raporlarını yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu’na sunacaktır. Karar alınmasını gerektiren

 

durumlarda Bilgi İşlem Müdürü’nün de görüşü alındıktan Yönetim Kurulu’nun karar almasını müteakip alınan karar uygulamaya konulacaktır.

 

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Şirket, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

KVK Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 

1.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 1. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 2. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 3. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan diğer

 

Şirket, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVK Kanunu hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlan an açık rıza beyanlarında, KVK Kanunu’na dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

 

Öte yandan, KVK Kanunu’nun 28(1) maddesi çerçevesinde sayılan Şirket’in aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 11inci bölümde sayılan haklarını ileri süremezler:

 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi

amaçlarla işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 11. bölümde sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 

Veri sahipleri bu bölümün 11inci başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle EK-1’de yer alan Başvuru Formu’nu doldurup Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

info@gunko.com.tr  e-posta adresine gönderecekleri bir e-posta

 

 

 

 

 

 • Ramazanoğlu Mah. Kaynarca Cad. Gürsu Sok. No:13
  Pendik / İstanbul / Türkiye GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile gönderecekleri Başvuru Formu ile öğrenme hakkına

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

 • GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

 

 • GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

 

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 11.1.2. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirket’e iletmesi durumunda Şirket talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 • GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirket, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

 • GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

 

Şirket aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak

reddedebilir:

 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının

korunması için gerekli olması.

 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

 1. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

 

İşbu Politika’nın revizyon edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde Politika’nın revizyon edilmiş hali veya yeni politika örneği ilgili yerlerde ilan edilecektir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

İşbu Politika ………. tarihinde yürürlüğe girer.

 

 1. YÜRÜTME

 

İşbu Politika’nın yürütülmesinden veri sorumlusu ve veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olan GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’nin yönetim kurulunun KVK Kanunu ve Veri Koruma Kurulu düzenlemeleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin takibinden ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere Şirket İç Yönergesi’ne göre asıl yetkili Bilgi İşlem Müdürü olmak üzere kurulan tüm departman müdürleri sorumludur.

 

 1. EKLER

 

EK-1 BAŞVURU FORMU